Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC PRACOWNI
ACT COMMITTED

OPIS

Ubezpieczenie jest stworzone dla pracowni architektonicznych lub projektowych, które ze względu na skalę i złożoność realizowanych projektów potrzebuję szerokiej ochrony ubezpieczeniowej.

Act committed – oznacza, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki błędów (np. projektowych), które doprowadziły do szkody, jeśli nastąpiły w okresie trwania ubezpieczenia. W tym wariancie zgłoszenie roszczenia może nastąpić w dowolnym czasie. Jednak odpowiedzialność nie trwa dłużej, niż przewidują to terminy przedawnienia roszczeń zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do pracowni architektonicznych i projektowych (architektów i inżynierów budownictwa), działających w formie:

– działalności gospodarczej (jako osoba fizyczna),
– spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, innej spółki prawa handlowego.

Zalety:

 • Zawsze aktualna ochrona
  Obejmuje szkody, które mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone również po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń zgodnego z k.c.
 • Bogaty wybór sum gwarancyjnych
  Od 50 tys. do 10 mln zł – na wniosek Klienta negocjujemy również wyższe sumy.
 • Kompletna ochrona – obejmuje:
  – czyste straty finansowe,
  – rażące niedbalstwo Ubezpieczonego,
  – szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  – brak udziałów własnych,
  – brak franszyzy – to znaczy, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie do sumy na jaką została zawarta polisa.
  UWAGA:
   Na wniosek Klienta istnieje możliwość sprofilowania ubezpieczenia pod konkretne zadanie projektowe pracowni.
 • Dodatkowo można ubezpieczyć:
  – odpowiedzialność za skutki błędów rzeczoznawców (ppoż, BHP, sanitarno-higienicznego)
  – dokumenty pracowni od zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia,
  – prace geodezyjne i kartograficzne,
  – prace geologiczne,
  – rozszerzenie ochrony o terytorium krajów UE.
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet. Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU SA

OBLICZ SKŁADKĘ

UWAGA! Nowy numer konta do zapłaty składek

Alior Bank 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Robert Popielarz
kom.: 608 006 160
e-mail: robert.popielarz@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Jeżeli jesteś członkiem IARP
Zaloguj się do ekstranetu na stronie www.iarp.pl, oblicz składkę wypełnij i wyślij wniosek online.
Jeżeli nie należysz do IARP
Zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert, oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą. Na prośbę, skan dokumentu wysyłamy niezwłocznie.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisane dokumenty (polisę i oryginał wniosku) należy odesłać do nas.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna, zawodowa pracowni architektonicznej lub biura projektowego, gdy wskutek wykonywania lub wykonania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak:

 •   projektowanie budowlane,
 •   sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych,
 •   wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 •   sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 •   rzeczoznawstwo budowlane,
 •   sprawowanie nadzoru autorskiego,

wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do której zobowiązany jest Ubezpieczony.

2. Ochrona ubezpieczeniowa dla pracowni projektowych i architektonicznych obejmuje swoim zakresem czyste straty finansowe, oraz rażące niedbalstwo.
Ubezpieczenie rozszerzone jest o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzane przez podwykonawców ( branżystów ) , z którymi Ubezpieczony ma zawarte umowy w formie pisemnej.

UWAGA: W ramach ubezpieczenia zniesiony jest udział własny, oraz brak jest franszyzy redukcyjnej, a więc PZU SA ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, którą wybierze Ubezpieczający.

3. Dodatkowo można rozszerzyć zakres odpowiedzialności o:

 • odpowiedzialność za skutki błędów rzeczoznawców (ppoż, BHP, sanitarno-higienicznego)
 • dokumenty pracowni od zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia,
 • prace geodezyjne i kartograficzne,
 • prace geologiczne,
 • rozszerzenie ochrony o terytorium krajów UE.

DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Informacje o produkcie

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Robert Popielarz
Kom: 608 006 160
Tel: 22 100 26 04