Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC obowiązkowe architekta

OPIS

Dla kogo?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla architektów ma charakter grupowy i jest skierowane do wszystkich członków Izby Architektów RP. Ubezpieczeniem można także objąć architekta, jeśli jednocześnie należy do Izby Inżynierów Budownictwa i wykonuje czynności zawodowe inżyniera oraz osoby, które posiadają uprawnienie do sporządzania charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych.

Zalety:

 • Atrakcyjna zniżka na OC pracowni projektowej lub architektonicznej – do 50%
  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. OC pracowni na promocyjnych warunkach można zawrzeć wyłącznie przy składaniu wniosku o obowiązkowe OC. Czytaj więcej >>
 • Dodatkowy rabat na Obowiązkowe OC Architekta – do 25%
  – 15% dla osób wykupujących OC obowiązkowe i OC pracowni projektowej lub architektonicznej,
  – 10% za wybór sumy gwarancyjnej wyższej niż w poprzednim roku,
 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  Od 50 tys. euro (minimalna obowiązkowa) do 400 tys. euro – na każde zdarzenie oddzielnie w okresie trwania ubezpieczenia.
 • Wydłużona ochrona ubezpieczeniowa
  Dotyczy szkód zgłoszonych w okresie trwania ubezpieczenia oraz po jego wygaśnięciu, jeśli zdarzenie powodujące szkodę nastąpiło w okresie trwania OC (z zachowaniem terminów przedawnień).
 • Ochrona Prawna
  W zakresie ubezpieczenia są profesjonalne porady prawne, obejmujące ochronę praw architekta w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz dyscyplinarnego. Zawiera pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, honorariów rzeczoznawców i biegłych sądowych, a także opłaty sądowe i skarbowe.
 • Możliwość wykupienia OC Charakterystyki Energetycznej
  Architekci wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, mogą dodatkowo wykupić OC Obowiązkowe dla tego ryzyka za 10 zł rocznie.
 • Możliwość wykupienia OC Inżyniera Budownictwa
  Architekt należący jednocześnie do IARP i PIIB może dodatkowo wykupić OC Obowiązkowe inżyniera budownictwa za 10 zł rocznie.
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem emerytowanych architektów – niższa składka roczna
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach.
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet. Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU SA

 

Więcej o promocji na OC pracowni architektonicznej. TUTAJ >>

 

OBLICZ SKŁADKĘ 2018/19

UWAGA! Nowy numer konta do zapłaty składek

Alior Bank 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Robert Popielarz
kom.: 608 006 160
e-mail: robert.popielarz@iexpert.pl

KROK 1 – oblicz składkę i wypełnij wniosek
Zaloguj się na stronie www.iarp.pl na swoim indywidualnym koncie, wypełnij wniosek online i wyślij.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku i zaksięgowaniu składki, wystawiamy certyfikat potwierdzający spełnienie ustawowego obowiązku. Certyfikat będzie dostępny również na stronie IARP.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank SA 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawierane jest na rok od 15.04.2018 do 14.04.2019 r. Do ubezpieczenia można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania, ale zawsze trwa do 14.04.2016 r.

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC Architekta określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
 • Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Architektów oraz Inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
 • Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.

WSKAZÓWKI

 

Obowiązkowe OC zawodowe architekta jest jak sama nazwa wskazuje obligatoryjnym ubezpieczeniem, określonym przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Ubezpieczenie, podobnie jak przynależność do samorządu zawodowego jest niezbędna do wykonywania zawodu architekta.

Ubezpieczenie jest zawierane od 15 kwietnia każdego roku, a kończy się 14 kwietnia następnego roku kalendarzowego. Co to oznacza w praktyce? Jeśli architekt uzyska uprawnienia w połowie roku, to ubezpiecza się dzień przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych, ale ubezpieczenie zawiera do 14 kwietnia, podobnie jak jego koledzy po fachu, składka zaś wyliczana jest proporcjonalnie (wynosi minimum 80 zł).
Minimalna suma gwarancyjna w obowiązkowym OC architekta wynosi od 50 tys. euro na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Jednak sumę gwarancyjną można zwiększyć, nawet do 400 tys. euro. Inaczej ma się rzecz w przypadku architektów emerytów i rencistów – ta grupa architektów ubezpiecza się na sumę 50 tys. euro.

Co obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe OC architekta

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta za szkody wyrządzone poszkodowanym w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem „osobiście” samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, a w szczególności:

 1. projektowaniu architektonicznym obiektów budowlanych (włącznie z projektami wykonawczymi),
 2. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
 3. projektowaniu wnętrz (z wyłączeniem prac dekoratorskich i estetycznych),
 4. przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez architektów zatrudnionych w organach administracji publicznej lub na zlecenie tych organów, wraz z analizami urbanistyczno-architektonicznymi,
 5. opiniowaniu i kosztorysowaniu w trakcie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 6. sprawowaniu nadzoru autorskiego,
 7. sprawdzaniu projektów architektonicznych i architektoniczno-budowlanych,
 8. kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury budynku,
 9. sprawowaniu nadzoru inwestorskiego.

Co oznacza w praktyce „wykonywanie czynności osobiście”? Każdy architekt, który zleca podwykonawcom część czynności nie jest chroniony obowiązkową polisą OC architekta, gdyż obowiązkowe OC obejmuje wyłącznie czynności wykonywane  OSOBIŚCIE. W takiej sytuacji architekci powinni wykupić OC pracowni architektonicznej, gdyż jeśli takie ubezpieczenia nie posiadają, w momencie uznania roszczenia odpowiadają własnym majątkiem za wyrządzone szkody.

Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są roszczenia dotyczące szkód wyrządzonych poszkodowanym w następstwie zdarzeń (np. błędu projektowego) zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Jednak z zachowaniem przewidzianych prawem terminów przedawnienia.

Co ważne ochrona ubezpieczeniowa, którą gwarantuje OC architekta obejmuje także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. W takim przypadku PZU rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec architekta, czyli po prostu PZU nie będzie domagało się zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Jakich szkód nie obejmuje obowiązkowe OC architekta?

 1. wyrządzonych pracownikom architekta zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na jego rzecz,
 2. powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków IARP, a także w okresie zawieszenia w prawach członka IARP, chyba że szkoda wystąpiła przed skreśleniem lub zawieszeniem,
 3. wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów,
 4. polegających na zapłacie kar umownych,
 5. wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów,
 6. powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych
 7. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Informacje o produkcie

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Robert Popielarz
Kom: 608 006 160
Tel: 22 100 26 04